Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka

W ostatnim czasie upadłość konsumencka cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Celem upadłości jest oddłużenie poprzez umorzenie zobowiązań dłużnika, przy jednoczesnym zaspokojeniu wierzycieli. Upadłość konsumencka jest korzystana dla dłużnika, chociażby dlatego iż wraz z dniem wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości zadłużenie przestaje rosnąć, bowiem zawieszeniu ulegają wszelkie egzekucje komornicze oraz nie są już naliczane odsetki za opóźnienie od wymagalnych zobowiązań. Co więcej, od teraz to syndyk kontaktować się będzie z wierzycielami. Wraz z ogłoszeniem upadłości cały majątek dłużnika staje się tzw. masą upadłości, którą zarządza syndyk, którego zadaniem będzie jej sprzedaż.

Podstawowym zadaniem upadłego po ogłoszeniu upadłości jest zrealizowanie planu spłaty, bowiem co do zasady dopiero jego realizacja może doprowadzić do umorzenia niespłaconych zobowiązań (jedynie w wyjątkowych sytuacjach sąd może umorzyć zobowiązania dłużnika bez ustalania planu spłat).

Etapy postępowania upadłościowego

  • Przygotowanie i złożenie wniosku za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych
  • Badanie wniosku pod kątem formalnym
  • Badanie wniosku pod kątem merytorycznym
  • Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
  • Zgłaszanie wierzytelności przez wierzycieli (w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia upadłości)
  • Ustalenie planu spłat/ umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli/warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty
    wierzycieli
  • Realizacja planu spłat
  • Postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty.

Rola Kancelarii

Złożenie wniosku o upadłość to skomplikowany proces, gdyż wraz z nowelizacją prawa upadłościowego z grudnia 2021 r. doszło to informatyzacji postępowania. Oznacza to, iż obecnie wnioski składane są przez portal teleinformatyczny (Krajowy Rejestr Zadłużonych). Prawidłowe wypełnienie wniosku o ogłoszenie upadłości może przynieść wiele trudności. Dlatego warto skorzystać z pomocy radcy prawnego, który ma doświadczenie w tym zakresie.

Celem naszej kancelarii jest nie tylko uzyskanie dla klienta upadłości, ale także ustalenie jak najkorzystniejszego dla niego planu spłat. Zgodnie z obowiązującymi przepisami sąd ustali plan spłaty wierzycieli w granicy do 36 miesięcy, jeżeli uzna iż do wypłacalności doszło bez winy wnioskodawcy lub w granicach 37 do 84 miesięcy jeżeli uzna, iż upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Ustalając plan spłaty wierzycieli sąd bierze pod uwagę możliwości zarobkowe upadłego, konieczność utrzymania upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu oraz ich potrzeby mieszkaniowe, wysokość niezaspokojonych wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. W wyjątkowych przypadkach sąd może umorzyć długi Upadłego bez ustalania planu spłaty. Dzieje się tak gdy osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli.

Radca prawny pozostaje z klientem w kontakcie na każdym etapie postępowania upadłościowego, w szczególności na etapie składania wniosku, gdy reprezentuje Klienta przed sądem i sam za niego ten wniosek składa. Wniosek o upadłość przed złożeniem w sądzie przesyłany jest klientowi, tak aby miał możliwość zapoznania się z nim i zgłoszenia ewentualnych poprawek/uwag.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skorzystaj z zakładki Pytania i Odpowiedzi (FAQ), w której umieszczone zostały najczęściej zadawane pytania przez klientów, bądź skontaktuj się z kancelarią.

Jeśli jesteś zainteresowany pomocą – skontaktuj się z Kancelarią – 61 649 20 05, 609 725 234, kancelaria@kancelariapoznan.pl, bądź napisz na czacie