Rozwody

Rozwód

Niestety coraz więcej par decyduje się na zakończenie małżeństwa, według statystyk nawet 1/3 małżeństw w Polsce kończy się rozwodem. Takiej decyzji często towarzyszy gniew, ból czy poczucie rozgoryczenia. W tym stresującym okresie oczywiście bardzo ważne jest wsparcie rodziny i przyjaciół, jednakże równie istotne jest skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnika. Niewątpliwie podjęcie decyzji o zakończeniu małżeństwa niesie za sobą wiele konsekwencji zarówno w sferze emocjonalnej jak i finansowej, które mogą pozostać z nami nawet do końca życia. Dlatego tak ważne jest, aby przed podjęciem decyzji o definitywnym zakończeniu małżeństwa przedyskutować jej konsekwencje z prawnikiem. Radca prawny jest w stanie podejść do sprawy na chłodno, bez trudnych emocji, które często towarzyszą małżonkom. Zadaniem prawnika jest przede wszystkim udzielenie odpowiedzi na nurtujące klienta pytania, ale także wskazanie potencjalnych problemów oraz znalezienie dla nich rozwiązań, a w dalszej kolejności reprezentacja Klienta przed sądem.

Przesłanki orzeczenia rozwodu

Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym każdy z małżonków może żądać, aby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Aby jednak tak się stało sąd będzie badał czy doszło pomiędzy małżonkami do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia. Przyjmuje się, iż ma to miejsce jeżeli pomiędzy małżonkami zanikły zarówno więź duchowa, fizyczna jak i finansowa, a małżonkowie nie widzą możliwości na naprawienie łączącej ich relacji. Jednakże, nawet pomimo uznania, iż doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia, sąd nie orzeknie rozwodu jeżeli w ten sposób ucierpi dobro wspólnych małoletnich dzieci stron lub będzie to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Sąd w wyroku rozwodowym orzeka również o tym, który z małżonków jest winny rozpadu małżeństwa, na wspólny wniosek stron może jednak orzec rozwód bez orzekania o winie. Rozstrzygnięcie w wyroku o rozpadzie małżeństwa z wyłącznej winy jednej ze stron może mieć duże konsekwencje również w kontekście zasądzenia alimentów od winnego małżonka.

Poza orzeczeniem rozwodu oraz winy w rozpadzie małżeństwa w wyroku rozwodowym sąd orzeka również o innych kwestiach takich jak:

  • alimenty, jakie będzie musiał płacić jeden z małżonków na dzieci
  • władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi stron
  • kontaktach ze wspólnymi małoletnimi dziećmi stron
  • sposobie korzystania za wspólnego mieszkania/domu stron
  • na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać również podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

Rola Kancelarii

Zadaniem kancelarii jest przede wszystkim wskazanie najkorzystniejszych rozwiązań, ale także potencjalnych problemów, które mogą pojawić się zarówno w trakcie procesu jak i po jego zakończeniu. Naszą rolą jest walka o najważniejsze dla klienta cele, ale także wskazanie polubownych rozwiązań gdy takie są możliwe. Zadaniem radcy prawnego jest bowiem nie tylko przygotowanie pism procesowych czy reprezentacja klienta w sądzie, ale również wskazanie mu alternatywnych możliwości zakończenia sporu z małżonkiem. Oddanie sprawy w ręce radcy prawnego pozwala na zdystansowanie się od emocji, które niejednokrotnie, w tym trudnym okresie, przesłaniają racjonale myślenie.

Zaznaczam również, iż radca prawny pozostaje z klientem w stałym kontakcie na wszystkich etapach postępowania, a wszelkie pisma wysyłane są do sądu/drugiej strony dopiero po ich zaakceptowaniu przez klienta. W ten sposób klient ma wiedzę o toczącym się postępowaniu na każdym jego etapie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skorzystaj z zakładki Pytania i Odpowiedzi (FAQ), w której umieszczone zostały najczęściej zadawane pytania przez klientów, bądź skontaktuj się z kancelarią.

Jeśli jesteś zainteresowany pomocą – skontaktuj się z Kancelarią – 61 649 20 05, 609 725 234, kancelaria@kancelariapoznan.pl, bądź napisz na czacie